Kategori: Projektet Fiberanläggning (sida 2 av 2)

Mötet 27/9 präglades av oro för
hur viktningstalet påverkar vår
chans att få bidrag

En sammanfattning av styrelsemötet 27/9.

Vi hade besök av Tjörns kommuns fibersamordnare, Per Persson, och diskuterade läget med honom. Vi framförde skarp kritik för kommunens hantering av underlag för att ta fram ett förfrågningsunderlag. Vi har konstaterat att fiberföreningen har startat och drivs av idella krafter för att skapa en kommunikationslösning i en kommundel som är glesbefolkad. Detta är en del av den bredbandspolitik som Tjörns kommun själva har formulerat. Föreningen har av de 2 andra kommunerna stöttats med råd och kartmaterial för att lösa dessa uppgifter. Tjörns kommun vill ha betalt, mycket betalt för deras kartor.  Föreningen har löst detta på annat sätt. Samråd för bredbandsstöd har erhållit av Orust kommun och arkiverats.

Vi är nu 220 st medlemmar och 24 nya anläggningsavtal godkändes.

Bynet har hållt en genomgång med representanter för styrelsen rörande kommande markavtalsförhandlingar.

Vi har stött på problem rörande viktningstalet för antalet anslutna fastigheter med personer som är skrivna på fastigheten. För att Jordbruksverket ska kunna placera samtliga ansökningar i en kö för att fördela bidraget så är detta ett tungt viktningstal. Över 75% fastboende är möjligheten att komma högt upp i listan = ökade chans att få del av EU-bidragspengar. Vi ligger mellan 60-65% fastboende som är medlemmar. Som vi tolkar detta kan det betyda att vi inte får EU-bidrag nu. Trösten är att när Jordbruksverkets system för utbetalningar av stöd är i gång har de givit besked om att de planerar att ha 4 tillfällen/år som de delar ut stöd. Får vi inte nu så finns det snart chans att söka igen.

Vi har konstaterat att styrelsen behöver förstärkning, särskilt med förslag till årsmötet på ordförande.

Avtal och EU-bidragsansökan

Hej!

Vårt arbete med att kontakta medlemmar som saknar avtal är nästan färdigt. Fortsatt några dagar till har vi chans att få EU-bidrag för nytillkomna, men möjligheten att ändra i den EU-bidragsansökan som finns inne nu stängs i början av oktober. Vi har fortsatt möjlighet för nya medlemmar att få del av EU-bidragen, då vi inte nått gränsen i vår ansökan än.

Vår EU-bidragsansökan är en av ca 340 ansökningar som kommit in till Jordbruksverket, och besked finns om att det är ca 110 föreningar som kommer att kunna få bidrag i år. Vår köplats är därför väldigt viktig. Vi har främst problem med att de poäng som behövs är baserade på hur många fastigheter med fast boende som är med ska vara minst 75 % för högsta poäng. Vi ligger på 55-60% idag och vi kommer försöka ta kontakt med de fast boende i området som vi idag inte vet om de är intresserade eller inte av att vara med i föreningen.

Det är beslutat att EU-bidragsansökningar ska behandlas 4 ggr om året from 2016. Om vi inte kan få bidrag i år finns framtida möjlighet. Det är beslut som föreningens årsmöte måste ta.

Styrelsen har först nu blivit redo att börja söka upp berörda markägare så det arbetet kommer att starta i oktober.

Styrelsemöte 14/8

Sen rapport från senaste styrelse mötet den 14:e augusti, men vi kan rapportera följande:

  • Vi har fått en inbjudan från Orust kommuns IT ansvarig till information där vi kommer att vara representerade.
  • Vi kommer även att deltaga i Bredbandskonferens i Göteborg den 13 september, vi räknar med att åka 4 personer.
  • Orust sparbank har meddelat att de kan erbjuda lån till medlemmar som önskar för att lösa finansieringen av den enskildes anslutning.
  • Totalt är vi nu 219 personer som är intresseanmälda och eller fullvärdiga medlemmar.
  • För närvarande avvaktar vi beslut om EU-bidrag för anläggningen vilket vi hoppas få beslut om under november. (Vi missade att uppdatera vår tidplan men det har inte ändrats mer än detta. Redanm.)

Vi beslutade att:

  • Vi skall gå en utbildning för kontaktpersoner inom Bynets regi den 30:e augusti.
  • Vi har godkänt ytterligare 11 avtal under juli och augusti.
  • Tills vidare är efteranmälningsavgiften 1000kr.

Ett fåtal har betalt in pengar men inte tecknat avtal, dessa kommer att föreslås att skriva på ett avtal, annars kommer deras pengar att betalas tillbaka och intresse i anläggningen att läggas vilande och ny prövning att göras om de vill ansluta senare.

Löpande uppdatering av hemsidan göres efter varje styrelsemöte.

Vi har tagit ett steg framåt i projektet, tror vi.

Framöver kommer vi att ha en egen sida för all information rörande fiberanläggningsprojektet. Viktigast är att vi ska ha en uppdaterad projekttidplan där.

Den ska stämmas av varje styrelsemöte och första ändringen var i går. Jordbruksverket har meddelat att besked om EU-bidrag kommer tidigast i november, inte oktober som tidigare sagt. Detta påverkar våra möjligheter att slutföra upphandling av markentreprenad och systemleverantörsavtal. Samtidigt är chansen relativt liten att starta grävning förrän tidigast till våren.

Projektplan Fiberanläggning
Policy projekt fiberanläggning 150712

Nyare inlägg »