Kategori: Uncategorized

Uppdatering av projektläget

Årsmöte kommer att hållas den 6/4 på Stala Bygdegård klockan 11:00. Vi skall då försöka kombinera detta med avtalsinformation för abonnemang m.m.

Arbetet med grävningen är i full gång. Vi har nu grävt det mesta i områdena Varekilsnäs, Säckebäck dock inte Skåpesund. Vi har även kommit igång på Lilla Askerön.

Läs mer under Projekt Fiberanläggning:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Full fart på arbetet

Arbetet med grävningen är i full gång. Sedan semestern har vi arbetat från Varekilshållet och utåt. Vi gjorde en smygstart i vintras för att skapa samförläggningsmöjligheter med Trafikverket och Skanova i samband med uppstarten av omläggningsarbetena av väg 160. Arbetet har således pågått i ca 2 månader nu med ett grävmaskinslag om 2 personer.

Läs mer under Projekt Fiberanläggning:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Senaste nytt

Nu ha vi lagt in lite ny information på hemsidan.

Vi har uppdaterat projektinformationen:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Information om GDPR finns nu tillagt bland dokumenten:
http://fiberforeningen.org/dokument/

Lite nya bilder tillagda i fotogalleriet från arbetet:
http://fiberforeningen.org/fotogalleri/

 

Medlemsmötet

Hej allihop!

Medlemsmötet  i maj kan sammanfattas så här.

Närvarande medlemmar ur styrelsen presenterade sig.
Vi informerade om GDPR och hur personlig information idag finns lokalt hos Renja Oscarsson och enbart lämnas ut om det krävs för att genomföra byggprojektet samt hålls för att kunna fylla avtalskraven för respektive medlem. Medlemmarna ska uppdatera kontaktinformation och när en medlem avgår tas den personliga informationen bort. Eventuell information om anslutningen kommer finnas tills fiberanläggningen eller syftet med informationen upphör att existera. Styrelsen har startat ett samarbete med de övriga fiberföreningarna runt oss för att vi ska skapa en policy som är likadan för allihop. Detta är inte klart än.

Närvarande fick en kort presentation av projektets status fram till mötet. Projektet har blivit försenat i starten. Vid startmötet med entreprenörerna fick vi besked om att byggstart kunde ske tidigast i slutet av maj och att slutdatum blir kvartal 1 2019. Presentation 180510

Styrelsen har arbetat fram ett avtal med Orust Kommun/ VG-regionen om förläggning av ett ”stamnät” mellan telestationen och nodhuset på Lilla Askerön. Det är en del av finansieringen som ingick i kalkylen och som gör att vi kan genomföra vårt projekt med bibehållna insatser. Detta var en viktig del innan styrelsen skrev avtal med entreprenörerna i december 2017 och nu har vi det avtalet. Föreningen kommer äga svartfiber för framtida försäljning vid utveckling av vårt område.

Vi diskuterade arbete på fastigheterna och hur vi ska arbeta framöver för att fastighetsägare och berörda markägare ska hållas informerade. Renja utlovade ett dokument rörande installationerna på respektive fastighet. På mötesdagen var det inte klart på ett par punkter som visat sig viktiga för att ringa in vad man som fastighetsägare ska tänka på. Detta är huvudorsaken till att vi inte har skrivit något tidigare. NU är det klart, och finns att läsa på projekthemsidan. Installationsanvisn för tomten 180706.

Telias dotterbolag är vår kommunikationsoperatör och Mattias Larsson från Telia presenterade bägge bolagen. Hans presentation finns bifogad. Viktiga punkter är att vi får ett operatörsneutralt fibernät med en maximal hastighet om 1000 Mbit/ hushåll. Det finns i presentationen lite prisförslag för olika tjänster och paket men fokus var på det gruppavtal med variationer som man kan teckna genom fiberföreningen.  Askerön Säckebäck Fiber. Det går också bra att surfa och se vad Zitius erbjuder på deras hemsida zitius.se.

Sist ut så presenterade sig Kenneth Pettersson från Ljud & Bild Center i Stenungsund. Han kan hjälpa en fastighetsägare med allt som rör nätverk TV och telefoni i varje fastighet efter att mediaboxen är monterad. Mediaboxen har ett nätverksuttag för bredband, ett för TV och ett för IP-telefoni. Från Mediaboxen får fastighetsägaren/bredbandskunden själv bygga sitt nätverk det kommer inte fiberföreningen ha något att göra med. Är man osäker eller bara vill ha någon som ordnar detta är Kenneth ett alternativ som är intresserad av att hjälpa er.

Tack för ett välbesökt möte och vi planerar för ett till när vi närmar oss uppstart av systemet.

Årsmötet

Tack för att så många kom och gjorde årsmötet intressant och visade sitt stöd för styrelsen som nästan i sin helhet blir kvar kommande period. Under vintern lyckades styrelsen få en person att agera valberedning (mycket proffesionellt) och vi skulle uppskatta om någon mer, helst från L:a Askerön eller Varekilsnäs/Säckebäck kan bistå med en – två till.

I övrigt godkändes de nya stadgeändringarna och är därmed de som gäller framöver.

Propositionen om att arbeta med två utförandeentreprenader bifölls också, vilket ger förhoppningar om att kunna starta så tidigt som möjligt. Se gärna senaste uppdateringen i projektet.

Under dokument kommer såväl årsmötesprotokoll som revisionsberättelse och stadgar finnas.

Årsmötesprotokollet Årsredovisningen Nya stadgarna Revisionsberättelse

Årsmöte 26/3 2017 kl. 11.00
på Stala Bygdegård

Nu är det dags att ha vår tredje årsstämma i föreningen.

Det skall bestämmas vilka som skall styra föreningen! Hur går vi vidare! Nu när får vi beslut, när kan vi sätta igång!

Alla medlemmar är Hjärtligt Välkomna.

Askerön/Säckebäck Fiber

Hans Oscarsson
Sekreterare

Dagordning årsmöte 170326
Årsredovisning 2016
Budget 2017
Proposition 1 Stadgeändringar och 2 Upphandlingsmodell
Förslag till nya stadgar
Lag 1987:667 om ekonomiska föreningar

Årsmötet 2016

Årsmötet 24/4 var välbesökt.

I enlighet med stämmans dagordning justerad med flytt av § 14 till före §11 fastställdes mötet.

Hans Oscarsson valdes till mötets ordförande och Torwald Cullberg till sekreterare.

Årsredovisningen, med stöd av revisionsberättelsen godkändes av årsmötet, samtårets förlust balanserades enligt styrelsens förslag.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

För 2016 föreslogs en ersättning om 5000 kr att fördelas i styrelsen samt 2000 kr i ersättning till revisor/erna.

Mötets deltagare fick en genomgång av var föreningen står rörande fiberanläggningen och tillhörande EU-bidragsansökan. I dagsläget har vi fått ett muntligt besked om att vi ska få besked i slutet på juni rörande bidraget. I övrigt så har styrelsen fått proposition 3 angående möjlighet att undersöka icke bidragsfinansierade alternativ godkänd. Om det finns anledning att gå vidare i den riktningen så ska detta fastslås på en extra årsstämma innan avtal skrivs.

Proposition 1 var ett antal ändringar i stadgarna vilka ska förtydliga innebörden av medlemskapet och rätta till dagordningen på årsstämman samt en komplettering av hur rösträtt får hanteras.

Proposition 2 var att föreningen ska anlita extern revisionsbyrå som komplement till revisorn för att granska kommande bokföring och årsbokslut då det kommer hanteras stora summor pengar varav föreningens medlemmar lämnar från sig en stor del.

Föreningen har fått en till stora delar ny och större styrelse.

På konstitutionsmötet direkt efter årsmötet valdes Kent Andersson till ordförande, Hans Oscarsson till sekreterare och kvar står Anders Carlsson som kassör. Övriga styrelseledarmöter utgörs av Bert-Inge Nordberg och Stefan Olsson. Till suppleanter omvaldes Rolf Wadlund och Arne Olsson och mötet konstateraratt det är en vakans som suppleant att fylla. Renja Oscarsson kommer fortsätta vara medlemsregistrerare och ekonomiadministratör som stöd till kassören Anders Carlsson.

Till revisor omvaldes Anne-Mari Bjärnlind och Björn Hellin valdes till revisorsuppleant.

Årsstämman kan också konstatera att det saknades förslag till valberedning vilket behöver åtgärdas inför nästa årsstämma.

Se nedan bifogade dokument som också finns under dokument:

Årsmötesprotokollet påskrivet
Stadgar inkl ändringar 20160424
Bilaga 1 Röstlängd
Bilaga 2 Årsredovisning inkl budgetförslag
Bilaga 3 Revisionsberättelse 2016
Bilaga 4 Bildspel info fiberprojektet
Proposition 1 föreningsstämman 2016
Proposition 2 föreningsstämman 2016
Proposition 3 föreningsstämman 2016

Datum för årsmöte 24/4 kl. 11.00 info inför det mm.

Rapport från styrelsemöte 7:e februari

Vi räknar med att vi kommer att ställa ett nodskåp på Lilla Askerön som skall betjäna hela föreningen. Det skall ha plats för framtida utbyggnader och således vara dimensionerat för 6-700 anslutningar.

Kassören kommer under vecka 7 att upprätta en förteckning över de markägare som berörs med nätförläggning över sina ägor och därefter kommer dessa att kontaktas för upprättande av markägaravtal så att det är förberett när vi senare kan påbörja arbetet.

Motioner till årsmötet skall vara inne senast den 23:e mars för att kunna behandlas på årsmötet.

Årsmötet kommer att äga rum den 24:e april och särskild kallelse om detta kommer i början av april. Utskick även via epost och till de som inte har det, via post.

Kassören och administratören har varit på möte hos Orust kommun och blivit uppdaterade om myndighetshanteringen av föreningarna. Vi har bland annat fått reda på att Jordbruksverket och Länsstyrelsen som inte delat ut några bidrag till fiberföreningar under förra året räknar med att kunna påbörja ärendebehandlingar  from 14:e mars igen.

Det är mycket som skall fram innan vi kan komma igång, kontakter med Länsstyrelsen, Trafikverket, Ledningskoll, för att hantera frågor angående fornminnen och miljö, sjökabelförläggningar, passerande trafik mm.  Framför allt inväntar vi ett bidrags beviljande vilket är avgörande med nuvarande upplägg. Om vi inte får bidrag är det inte kört men vi få troligen se över vilket upplägg vi vill gå vidare med i ett sådant fall.

Då föreningen räknar med att komma in i en byggande period under nästa mandatperiod har vi för avsikt att utöka styrelsen. Du som känner att du kan tillföra kapacitet eller har en granne som är medlem i föreningen och har erfarenhet av att driva projekt ombedes kontakta  valberedningen. Det är vi medlemmar som är föreningen och ett lyckat projekt bygger på att vi själva engagerar oss, inte någon annan.

Denna information kommer i modifierad form skickas till samtliga medlemmar redan nu, så om ni saknar epost eller brev önskar vi få veta det för att se om vår information är fel.