Fiberkartan

Vi kommer lägga ut en uppdaterad projekttidplan här allt eftersom projektet framskrider.

Föreningen går nu in  ett intensivt skede för att få så många förutsättningar klara för att kunna förhandla med bästa möjliga läge.

Kika gärna på fiberkartan som visar den senaste upplagan av fibernätets dragning och vilka som har gått med. (Ev fel och brister vill vi gärna ha respons på, uppdatering hanteras av medlemsregistreraren.

Styrelsen har beslutat den 12/7 2015 att arbeta utifrån en policy för projektet. Den är ett levande dokument som justeras efter behov.

Policy projekt fiberanläggning 150712

Läget början på december 2017:

Vi har tecknat avtal med grävaren och arbetar för högtryck med att få klart markägaravtal och tillstånd för att möjliggöra start i 1 kvartalet 2018. Systemupphandlingen fick inga anbud och det arbetas för att få det i hamn också.

I samarbete med Långelanda och MittOrust Fiber har vi avtalet för Kommunikationsoperatören (partnern som driftar system när det är klart) nästan klart. Kommer bli klart inom ett par veckor, tror jag.

Vi arbetar så det knakar men det kommer inte synas förrän grävmaskinerna står utanför huset.

Fiberkartan är uppdaterad och alla som är potentiella medlemmar har fått en markering också. Man får ansluta sig när som helst framöver, men priset blir lägst för de numer fåtal som fortfarande kan få del av EU-bidragspengarna. Medlem 281 kommer få betala hela kostnaden för en anslutning.

Läget april 2017:

Senaste nytt från Fiberprojektet!

Föreningens styrelse jobbar nu för högtryck på alla fronter med att driva projektet. I och med att vi fick våra bidrag beviljade den siste november 2016 är det nu full fart som gäller. Fokus just nu ligger på markaägaravtal (som kommer in löpande, det ena efter det andra) vilket är en förutsättning för att vi skall få gräva ner våra fiber.
Föreningen kan inte betala för markavtal till markägare, det finns inte utrymme för sådan ersättning i den prisbilden som är presenterad. Vi jobbar även med myndighetskontakter för att kunna jobba med Trafikverkets vägar där vi har stor vinning så att vi kan undvika resurskrävande sjökablar mm. Andra myndighetskontakter som vi har är exempelvis kommuner, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Vi har även köpt in ett begagnat nodhus som skall stå på Lilla Askerön men betjäna hela föreningen. Bert-Inge Nordberg som yrkeskunnig på fronten och ingår i styrelsen är mycket nöjd med köpet. Vi jobbar vidare med samarbeten med fiberföreningar på Orust och Tjörn inom de delar som vi har gemensam nytta av , exempelvis samförläggning.
Vid kommer att ha årsmötet den 26:e mars hölls det en presentation om föreningens verksamhet som beskrev nuläget och framtidsplanerna. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att köpa in anläggningen som utförandeentreprenader vilket styrelsen kommer att jobba med för att göra det på bästa möjliga sätt. Alternativet att sälja av till en kommersiell aktör är efter årsmötet inte aktuellt då vi i det läget dels mister kontrollen för framtiden vad gäller taxor och liknande, dels lämnar dessa i dag inga garantier för när de kan vara färdiga då även dessa lider av högkonjunkturen i entreprenadbranschen. Vi har nu behov av upplagsplatser för material under byggtiden, den som äger mark som kan upplåtas under byggtiden är mycket välkommen att mejla in om detta till föreningen.
Vi har i ansökan hos Jordbruksverket möjlighet att inrymma 280 medlemmar som kan få bidragsberättigad fiber. I dagsläget är vi 226. De som kommer in efter att denna kvot är fyllde eller efter att entreprenaderna är upphandlade kommer att få en väsentligt annorlunda prisbild. Ansökningar från nu och framåt belastas enligt årsmötes beslut med en retroaktiv årsavgift på 500kr.
Anläggningen skall vara driftsatt senast den 31 december 2018.

Kontakta oss gärna om du undrar över något!

Styrelsen

Läget mars 2017:

Vi fick EU-bidrag siste november 2016 och styrelsen kunde börja arbeta mer effektivt igen. Tillstånd som sökts hos olika myndigheter började bearbetas och vi blev momspliktiga för vår verksamhet med att bygga och driva fiberanläggningen. Vi håller på att bearbeta Trafikverket för att komma fram via vägbankarna mellan Orust och Lilla Askerön. Dessutom hoppas vi kunna nyttja befintliga rörledningar i bron till Stora Askerön samt under väg 160 vid Skåpesundsbron. Vi håller på som bäst att kontakta samtliga berörda markägare för att få tillstånd att gå fram med våra ledningar.

Vi har fått en god kontakt och bra stöd från våra grannföreningar i norr, Långelanda och Orust Mitt, vilket vi hoppas ska leda till fördelar för oss alla.

Det finns en förhoppning om att kunna påbörja upphandlingarna före sommaren och sedan är det avhängigt entreprenören/erna när byggstart sker.

Läget november 2016:

Vi fick inte EU-bidrag i första omgången den 30/6 då vi hade för få prioriteringpoäng. Eftersom fastboende, företag och samhälleliga organisationer är underlag för en tung del i viktningen av köplatsen så var vi inte aktuella. Dock fick vi besked om att Västra Götalands länsstyrelse som administrerar länets ansökningar skulle försöka äska pengar i förskott för resterande ansökningar så har vår ansökan legat kvar.

Nuvarande besked är att kompletta ansökningar inkomna senast den 30/11 är med i nästa omgång av beslut och styrs av hur vårbudgeten blir.

Så snart som vi har ett positivt beslut kan vi börja upphandling av entreprenad. Under tiden arbetar vi med att få tillstånd för dragning via sjökabel/Trafikverkets vägbankar/bro, markägaravtal, fler anslutningsavtal (medlemmar) och samråd med olika myndigheter och organisationer.

Läget januari 2016:

Styrelsen har inte arbetat så intensivt som tänkt och vi har fortfarande kvar att kontakta samtliga markägare som berörs av fiberanläggningen. Vi har fått in fler som skrivit anslutningsavtal vilket är det vi kommer ha med samtliga som vill vara medlemmar när vi börjar bygga anläggningen.

Det försenade bidragsbeskedet (numer prel besked i slutet av februari) har sannolikt förskjutit hela projektet framåt i tid. Samtidigt har styrelsens arbete dragit ut i tid och vi är först nu på gång att skapa vår programförklaring att upphandla entreprenaden på.

Eftersom vi inte har hunnit längre i arbetet och inga ökade kostnader finns har styrelsen beslutat att den extra avgift som enbart var tänkt att täcka ökade projekteringskostnader under hösten inte tas ut av dem som tecknat avtal under hösten. Detta gäller så länge vi inte får indikationer på att en enskild fastighet medför merkostnader för att ansluta.

Årsmötet den 24/4 2016 kl.11.00 i Stala Bygdegård kommer vara viktigt för vårt fiberanläggningsprojekts vara eller inte vara. Styrelsen kommer behöva beslut rörande stadgeändringar samt redovisning, diskussion och beslut kring projektet.

Läget som det såg ut i juli 2015:

Efter den 30/6 2015 kommer föreningen att ta ut en extra avgift på 1000 kr för alla som vill skriva avtal för fiberanläggningen. Denna tilläggskostnad gäller fram till den 30/9 2015. Dessutom kommer varje avtal godkännas individuellt av styrelsen.

Under perioden 30/6-30/9 2015 arbetar föreningen med det projektunderlag som vi bl.a. ska upphandla entreprenör för grävningar mm. Det innebär att det är möjligt att efter beslut från styrelsen ansöka om att få ansluta sig senare MEN kostnaden kommer att öka med faktiska kostnader för varje avtal. Definitiv deadline (då avtal inte kan godkännas), är enligt besked till oss när gräventreprenaden är slutförd. När arbetsmomentet med att blåsa fiber startar och fram till driftsättning av systemet kan ingen mer anslutning tillkomma.

Efter driftsättning kommer vi åter kunna erbjuda anslutning till vår fiberanläggning men då till marknadsmässiga priser.

EU-bidraget är baserat på föreningens beräknade antal medlemmar när projektet är klart. Det finns inget som särskiljer medborgarskapet, då det är föreningen som söker bidraget.

Fråga om arbetsdagar:

Vi har uppfattningen att de arbetsdagar som föreningen har med i avtalet ska ge en minskad kostnad för projektets genomförande. Den kan bestå av handräckning vid grävning, förberedande av mark inför grävning, slyröjning och liknande. Vi menar att det är 1 dag som varje fastighetsägare eller dess representant ska vara med för arbete på sin egen tomt. Det innebär att fastighetsägaren ser till att vi inte gräver sönder inkommande ledningar eller liknande samt att fastighetsägaren återställer ytorna på sin egen tomt. Den uppgiften är inte möjlig att köpa sig fri från.

Däremot har vi beslutat att medlemmar som vill köpa sig fria från de två andra arbetsdagarna ska kunna göra det för 1000 kr / dag.