Kategori: Varekilsnäs/Säckebäck

Viktigt meddelande från Telia

Onsdag den 11 november kl. 09.00 – 12.00 kommer Zitius att byta system för ert nät.

Era tjänster kommer att stoppas vid två tillfällen på 10 – 30 minuter vardera då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform.

I medföljande brev finns mer information. 

Ni hittar även avbrotts information på www.zitius.se och www.zmarket.se

Skulle problem med tjänst uppstå efter systembytet ombeds nätets anslutna kunder ta kontakt med sin tjänsteleverantör.

Teliakunder ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020- 202070.

Reservdag för arbetet: 2020-11-18 kl. 09.00 – 12.00

Kallelse till Årsstämma

Kallelse

Härmed kallas Du till årsstämma i Askerön/Säckebäck Fiber EK. Kopplat till rådande pandemi och FHM´s riktlinjer till storleken på folksamlingar har vi ett önskemål om minimalt besökande på stämman.

Beslut om finansiering togs som bekant på extra stämman tidigare i år. Stämman hålles utan kompletterande information och max 1 person / medlemskap kommer att släppas in.

Vår förhoppning är att vi kan hålla ett större informationsmöte i höst när allt lugnat ner sig.

I dagsläget bedömer vi att i stort sett alla är anslutna innan stämman den 13/6 och att beslutad finansiering är tillräcklig. Eventuella motioner kommer att bordläggas till i så fall en extra stämma längre fram.

Plats: Stala Bygdegård
Tid: Lördagen den 13:e jun 2020 klockan 11.00

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 11. Propositioner som skall tas upp på stämman
 12. Motioner som skall tas upp på stämman
 13. Verksamhetsplan
 14. Beslut om årsavgift och andra avgifter
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en skall vara sammankallande
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen

Kallelse till Extrastämma

Härmed kallas Du till Extrastämma i Askerön/Säckebäck Fiber EK. Styrelsen kommer att lägga ut en proposition på hemsidan inför stämman inom kort.

Plats: Stala Bygdegård
Datum: Lördagen den 1:e februari 2020
Klockan 11.00

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Styrelsens information om projektet
 6. Styrelsens proposition om tilläggsfinansiering för projektet
 7. Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen

EU-bidraget är beviljat

Det är med stor glädje vi kan meddela att EU-bidraget beviljades 2016-11-30.

Vi arbetar med markavtal, har startat en utredning om anläggningen ska dras via sjökabel eller via vägbankarna till Lilla Askerön och har förberett några alternativa dragningar på olika ställen i området.

Nu ska ett anbudsunderlag färdigställas för den planerade totalentreprenaden, enligt de regler som gäller för bidragsansökan. Vi hoppas att grävning ska påbörjas så snart vi har en entreprenör.

Glöm nu inte att bidraget betalas när projektet är avslutat. Vi finansierar byggnationen med våra insatser samt ett lån från Orust Sparbank under byggtiden. Återbetalning av lånet sker med bidragspengarna, så vår kostnad är räntan under lånetiden.

När vi vet datum för byggstart kan vi besluta om betalningsdatum för insatsen. Besked kommer här så fort vi vet mer.