Om du är intresserad av att ansluta din fastighet behöver vi få en medlemsansökan skickad till mig via epost till fiber@renja.se eller per post till Renja Oscarsson, Stora Askerön 484, 472 98 Askerön.

Ansökan behandlas sedan på nästkommande styrelsemöte och då beslutas vilket pris vi kan erbjuda anslutning till och vi skickar ut 2 exemplar av anslutningsavtalet som en offert till den sökande.

Om den som vill bli medlem är nöjd önskar vi få dessa påskrivna och returnerade för att en medlem ska bli godkänd. När medlemmen är godkänd skickas ett exeplar av avtalet tillbaka per post och en faktura kommer på mail.

Ansökan om medlemskap                                            Anslutningsavtal

Kostnad: Medlemsinsatsen är 100 kr och anslutningkostnad är enligt anslutningsavtal.

Just nu håller vi på att fakturera anslutningskostnader och ny medlem förväntas betala motsvarande det alla andra betalat till dags dato.

Från det datum din ansökan är godkänd ska en medlem även betala årsavgift för föreningens egen verksamhet. Årsavgiften är 300 kr.  Årsmötet 2017 beslutade att alla som kommer nya efter årsmötet ska betala en extra avgift motsvarande tidigare års avgifter vilket är 800 kr under 2018.

Styrelsen har beslutat att kostnaden för varje ny medlem ska beräknas med ett löpmeterpris/ tillkommande grävd/plöjd meter samt tillkommande materialkostnader, men aldrig lägre än 18 000 kr.