Läget den 7/10 2019

Arbetet med byggnationen går framåt. Vi är klara med grävning och installation på Orust där i princip alla har fått fibern fram i husen nu.

Grävningen pågår nu på Lilla Askerön där ca 60% är grävt, dock går här lite långsammare då samförläggning sker med Vattenfall som lägger elledningar med samma entreprenör. Detta är fördelaktigt då det inte blir grävning på ett ställe två gånger men arbetet tar lite längre tid.

Hela sträckningen fram till vårat nodhus på Lilla Askerön är i drift och den delen av stamledningen är besiktigad och godkänd.

I princip alla markägare har varit väldigt samarbetsvilliga när vi går fram. Detta är vi mycket tacksamma då nedläggningen av ledningen på deras marker faktiskt är ett intrång. Med gällande regelverk och budget har vi dessvärre inte möjlighet att ersätta mer än symboliskt denna givmildhet. Andra föreningar har många gånger tvingats nyttja Lantmäteriet för att komma fram vilket går men är dyrt och trist och ger inte så mycket mer pengar till markägarna.

Vi har givetvis en del utmaningar som att ta oss igenom bron till Stora Askerön med tillhörande tillstånd. Andra utmaningar är att vi har väldigt lite jord att plöja i på de flesta ställen vilket skapar stora kostnader för skyddslangar och liknande då vi bygger ett robust och långsiktigt nät. Vi ger inte avkall på kvalitén.

Det är nu med stor glädje vi har lämnat ut den första omgången med Telia paket för de gruppavtalskunder på Orust som kan börja nyttja fibern redan den 14:e oktober. Utlämningen skedde i Skolhuset Stora Askerön helgen 4-6:e oktober.

Läget den 27/1 2019

Årsmöte kommer att hållas den 6/4 på Stala Bygdegård klockan 11:00. Vi skall då försöka kombinera detta med avtalsinformation för abonnemang m.m.

Arbetet med grävningen är i full gång. Vi har nu grävt det mesta i områdena Varekilsnäs, Säckebäck dock inte Skåpesund. Vi har även kommit igång på Lilla Askerön. Sjökablen mellan Orust och Lilla Askerön blev lagd i den gångna veckan. Vi har under en period haft en utökning med ett grävlag ytterligare men kör nu med ett lag igen

Fiberföreningens bidragsansökan beviljades av Jordbruksverket för 280 medlemmar och du kan fortfarande söka medlemskap förutsatt att vi inte har vart i ditt område och grävt eller fått väldigt kort varsel. Vi är idag 292 medlemmar.

Lägsta pris för tillkommande anslutning är 18 000kr plus medlemsinsats, årsavgift och retroaktiva årsavgifter, (tanken med detta är att medlemmar som varit med från början inte skall bli negativt särbehandlade då dessa trots allt har möjliggjort föreningens arbete överhuvudtaget).

Om du som önskar ansluta i efterhand och din anslutning genererar en högre kostnad än18 000kr kommer merkostnaden betalas av dig. Vår beräkningsmodell utgår från kopplingsskåpet närmast din fastighet med dels antal meter med samförläggning med övriga anslutningar, dels antal meter enbart för dig, eventuella vägundergångs kostnader och liknande samt moms på allt överstigande 18 000kr.

Innan du tecknar ett avtal med dessa tillkommande kostnader kommer du att informeras i detalj om de delar som vi kan prissätta samt vad vi måste debitera på löpande räkning (exempelvis ev ledningsrätt.)

Styrelsen har som högsta prioritet att teckna markägaravtal med berörda markägare och vi är beroende av att dessa samtycker till etableringen av fiber över sina marker utan ersättningsanspråk. Vi är i det positiva läget att nästan alla berörda markägare har sett vinsten för bygdens utveckling och ställt sig positiva och bidragit med förslag på alternativa dragningar eller tyckt att föreslagen dragning varit gångbar.

I de fall som markägare har haft egna förslag på dragning uppskattar vi det. Vanligen känner ju ägaren sin mark och sina planer bättre än någon annan.

Styrelsen har givetvis vissa utmaningar på resan som exempelvis handläggningstider gällande vissa myndighets frågor och liknande. Det tar tid att få alla tillstånd på plats men samtidigt har vi ett bra stöd i samverkan med Länsstyrelsen mfl. även om vissa delar tar tid.

Bjarne Rutgersson i Svanesund AB är den som utför själva grävarbetet. De håller redan på att utför arbete för vår grannföreningar på Orust med bra resultat. Dessutom har Bjarne en mycket lång erfarenhet av att plöja ner ledning. Detta syns tydligt på arbetet som hans personal utför vilket går snabbt och smidigt med stor vana.

Innan vi kommer för att gräva in i din trädgård eller på din mark kommuniceras du i förväg. Detta för att jobbet skall ske i samverkan med dig för att minska skaderisken och bli så effektiva som möjligt.

Vi har sökt tillstånd från Trafikverket att följa vägbankarna men nekats tillstånd. Vi behövde inte borra under fjorden då vi fick tillstånd att förlägga en sjökabel på havsbotten. Detta var positivt då det är billigare att lägga kabel på botten än att borra under botten.

Mellan Stora och Lilla Askerön kommer vi att använda befintlig kanalisation inne i bron vilket givetvis förenklar väsentligt.

Nodhus har placerats på Lilla Askerön i väntan på grävning och installation och kommer att placeras på Lilla Askerön permanent inom kort. Vi har nu fått bygglov för detta också.

Blåsning av fiber i förlagda slangar kommer att påbörjas under våren. Ordningen för detta blir naturlig, från anslutningen i Varekil till Nodhuset, därifrån ut till de delar där allt är klart. Respektive fastighetsägare kommer att kontaktas inför boxinstallationer m.m.

Mindre upplagsplatser utefter området behövs. Vi välkomnar dig att mejla till Styrelsen om du kan upplåta plats på dina marker under byggtiden. Våra entreprenörer söker plats för ett  par bodar som rastplats m.m. Fiberentreprenören undrar om vi har någon plats att förvara smådetaljer och göra mindre montagearbete i värme. Vi förmedlar gärna information men det är en överenskommelse som våra entreprenörer och eventuell fastighetsägare måste göra.

Vi har påbörjat arbetet 3:e kvartalet 2018 och det har gjort att vi sköt på den sista delbetalningen av anläggningsinsatsen. Vi har dock ett årsmötesbeslut på att vi skall bygga med medlemmarnas pengar i första hand för minska kostnaden för byggnadskreditivet. Därför är allt utfakturerat innan du har en fungerande anslutning

Då projektet nu är i gång och mängden saknade tillstånd ständigt sjunker känner vi oss trygga med annonsera att alla kan förvänta sig fungerande fiber 2019-12-31. Många kommer att få driftsatt fiber innan dessa men den informationen meddelas löpande. Inkoppling av anslutning kommer bli i omgångar och Varekilsnäs blir först ut.

Vi kommer behöva ha minst ett medlemsmöte till innan startar upp bredbandsanslutningarna till någon. Det kan eventuellt sammanfalla med årsmötet den 6/4 klockan 10.00 på Stala Bygdegård.

Kontakta oss om du undrar över något och fortsätt följ oss här på www.fiberforeningen.org

Styrelsen

Läget den 21/10 2018

Arbetet med grävningen är i full gång. Sedan semestern har vi arbetat från Varekilshållet och utåt. Vi gjorde en smygstart i vintras för att skapa samförläggningsmöjligheter med Trafikverket och Skanova i samband med uppstarten av omläggningsarbetena av väg 160. Arbetet har således pågått i ca 2 månader nu med ett grävmaskinslag om 2 personer.

Sannolikt kommer detta att utökas med ytterligare ett lag lite längre fram. Fiberföreningens bidragsansökan beviljades av Jordbruksverket för 280 medlemmar och du kan fortfarande söka medlemskap förutsatt att vi inte har vart i ditt område och grävt eller fått väldigt kort varsel. Vi är idag 291 medlemmar.

Lägsta pris för tillkommande anslutning är 18 000 kr plus medlemsinsats, årsavgift och retroaktiva årsavgifter (tanken med detta är att medlemmar som varit med från början inte skall bli negativt särbehandlade då dessa trots allt har möjliggjort föreningens arbete överhuvudtaget).

Om du som önskar ansluta i efterhand och din anslutning genererar en högre kostnad än 18 000kr kommer merkostnaden betalas av dig. Vår beräkningsmodell utgår från kopplingsskåpet närmast din fastighet med dels antal meter med samförläggning med övriga anslutningar, dels antal meter enbart för dig, eventuella vägundergångs kostnader och liknande samt moms på allt överstigande 18 000kr.

Innan du tecknar ett avtal med dessa tillkommande kostnader kommer du att informeras i detalj om de delar som vi kan prissätta samt vad vi måste debitera på löpande räkning (exempelvis ev ledningsrätt.)

Styrelsen har som högsta prioritet att teckna markägaravtal med berörda markägare och vi är beroende av att dessa samtycker till etableringen av fiber över sina marker utan ersättningsanspråk. Vi är i det positiva läget att nästan alla berörda markägare har sett vinsten för bygdens utveckling och ställt sig positiva och bidragit med förslag på alternativa dragningar eller tyckt att föreslagen dragning varit gångbar. I de fall som markägare har haft egna förslag på dragning uppskattar vi det. Vanligen känner ju ägaren sin mark och sina planer bättre än någon annan.

Styrelsen har givetvis vissa utmaningar på resan som exempelvis handläggningstider gällande vissa myndighets frågor och liknande. Det tar tid att få alla tillstånd på plats men samtidigt har vi ett bra stöd i samverkan med Länsstyrelsen mfl. även om vissa delar tar tid.

Bjarne Rutgersson i Svanesund AB är den som utför själva grävarbetet. De håller redan på att utför arbete för vår grannföreningar på Orust med bra resultat. Dessutom har Bjarne en mycket lång erfarenhet av att plöja ner ledning. Detta syns tydligt på arbetet som hans personal utför vilket går snabbt och smidigt med stor vana.

Innan vi kommer för att gräva in i din trädgård eller på din mark kommuniceras du i förväg. Detta för att jobbet skall ske i samverkan med dig för att minska skaderisken och bli så effektiva som möjligt.

Vi har sökt tillstånd från Trafikverket att följa vägbankarna men nekats tillstånd. Vi kommer således sannolikt att borra oss under fjorden mellan Lilla Askerön och Orust. Vi har även sökt tillstånd för en sjökabel då detta är billigare men tillstånd för detta har inte lämnats ännu.

Mellan Stora och Lilla Askerön kommer vi att använda befintlig kanalisation inne i bron vilket givetvis förenklar väsentligt. Nodhus har placerats på Lilla Askerön i väntan på grävning och installation och kommer att placeras på Lilla Askerön permanent inom kort.

Mindre upplagsplatser utefter området behövs. Vi välkomnar dig att mejla till Styrelsen om du kan upplåta plats på dina marker under byggtiden. Våra entreprenörer söker plats för ett par bodar som rastplats mm.

Fiberentreprenören undrar om vi har någon plats att förvara smådetaljer och göra mindre montagearbete i värme. Vi förmedlar gärna information men det är en överenskommelse som våra entreprenörer och eventuell fastighetsägare måste göra.

Vi har påbörjat arbetet 3:e kvartalet 2018 och det har gjort att vi sköt på den sista delbetalningen av anläggningsinsatsen. Vi har dock ett årsmötes beslut på att vi skall bygga med medlemmarnas pengar i första hand för minska kostnaden för byggnadskreditivet. Därför är allt ut fakturerat innan du har en fungerande anslutning

Anläggningen beräknas färdig 2018-12 31 har vi tidigare annonserat. Då vi haft en fördröjning i uppstarten och diverse fördröjningar kopplat till olika tillstånds frågor har vi inte haft möjlighet att forcera för att ta igen förlorad tid.

Då projektet nu är i gång och mängden saknade tillstånd ständigt sjunker känner vi oss trygga med annonsera att alla kan förvänta sig fungerande fiber 2019-12-31. Många kommer att få driftsatt fiber innan dessa men den informationen meddelas löpande. Inkoppling av anslutning kommer bli i omgångar och Varekilsnäs blir först ut.

Vi kommer behöva ha minst ett medlemsmöte till innan vi startar upp bredbandsanslutningarna till någon. Det kan eventuellt sammanfalla med årsmötet, vi är fortfarande osäkra på lämplig tidpunkt.

Kontakta oss om du undrar över något och följ utvecklingen här på hemsidan.


Läget den 19/8 2018

Bjarne Rutgersson har startat gräva i Varekil, vid Väg 160 och har hittills kommit knappt halvvägs till Borgen. Grävlaget kommer att gräva genom Borgen och försöka få med samtliga medlemmar där sedan fortsätter de mot Brandalen.

Vi har ett tiotal i vårt upptagningsområde som söker medlemskap. Vi håller fortfarande på och pratar med markägare respektive övriga berörda.

Framöver kommer Renja Oscarsson att kontakta fastighetsägare och markägare som berörs förhoppningsvis ca 2-3 veckor innan start. Har sökt de berörda i Borgen under fredagen och fortsätter ringa folk i Brandalen under veckan som kommer. Utsättning är anmält så att Ellevio och andra ledningsägare som berörs har möjlighet att märka ut sina befintliga ledningar lagom innan grävaren kommer.

Läget den 13/7 2018

Styrelsen har sedan medlemsmötet arbetat vidare med tillstånd, men det har gått erbarmligt trögt att få tillstånd av Trafikverket och Skanova. Det ser ut som att vi kommer behöva arbeta med att få tillstånd för förläggningen av slang i bron då Skanova har annekterat den slang som gjöts in i bron under vägföreningens ägo.

Markägaravtalen för Stora Askerön är på gång, majoriteten av fastighetsägarna är kontaktade, men det behövs ändras lite och få fram kartor.

Vi har även börjat se om vi kan få en enklare lösning med sjökabel till den väldigt dyra borrningen mellan Säckebäck och Lilla Askerön. Det blir mycket billigare, enklare men kräver tillstånd av Länsstyrelsen för vattenverksamhet, så det är inte lätt att få tillstånd då området ingår i Natura2000 miljöskyddat område.  Detta kräver en extra insats som styrelsen försöker åstakomma.


Läget början på juli 2018:

Sedan medlemsmötet i maj har vi tvingats inse att trafikverkets och Skanovas tillstånd inte är klara och vi ger grävaren tid att bli mer färdig med andra projekt så att han SKA börja gräva direkt efter semestern. Start vecka 33 intill telestationen i Varekil. Preliminärt är han mitt i Brandalen runt v 36 och 4-5 veckor senare nere vid vägbygget i Varekilsnäs. Det är den mycket grova tidplanen som finns idag. Vi kommer att gräva “stamledningen” mellan Varekil och nodhuset först och plockar med alla fastigheter på vägen. Skåpesund kommer med när alla markägare som berörs har sagt sitt.

Jag har fått i uppdrag att kontakta markägare och fastighetsägare  ca 2 veckor i förväg för att ge samtliga chans att förbereda och/eller märka upp/informera som en sista möjlighet att säkerställa att det blir bra när grävningen sker. Jag tar gärna emot en extra påminnelse om sådant som vi har diskuterat och fastställt tidigare då det kan ha gått lång tid sedan vi diskuterade detaljer. Maila helst på fiber@renja.se.

NU har vi ett samlat dokument där allt vi tror du som fastighetsägare behöver för att förbereda dig inför arbetet på din fastighet finns. Installationsanvisn för tomten 180706

Framöver kommer jag försöka lägga ut allmänt hur projektet framskrider samt eventuella frågor som dyker upp och som verkar allmänna. Dock har jag blivit avrådd från att lägga ut en karta igen, eftersom jag bara kan visa väldigt grovt hur dragningen blir.

Läget början på maj 2018:

Vi måste meddela att vi inte blir klara till jul 2018 utan under kvartal 1 2019. Väder, tillstånd och några andra olösta problem/diskussioner har sinkat oss.

Grävningen är påbörjad med en samförläggning i Varekilsnäs i februari. Grävningen skulle starta på allvar sista veckan i mars men tyvärr blev det inte så. Nu hoppas vi att den kan starta i mitten på maj och kommer gå ut från Varekilsnäs mot Varekil först. Därefter från Varekilsnäs mot Säckebäck och vidare över Lilla Askerön fram till nodhuset. Huvudmålet är att få fram “ljus” till nodhuset. Grävning in till anslutna hus tas med löpande.

Området Skåpesund kommer anslutas när vi har alla tillstånd klara. Detta betraktas som del 1 och så snart grävning + sjöförläggningen är klar kan fiberblåsning och svetsning starta i den delen. Vi diskuterar just nu montering av anslutningsboxen på utsidan och boxen på insidan. Vem som ska göra det och vi kommer lämna ut namn och telefonnummer till våra medlemmar för att ni ska kunna bestämma lämplig dag med montören direkt.

Montage planerat till efter grävning då det finns en del krav på placeringen på fasaden och även vad som ingår från kommunikationsoperatören in i huset. Detta hoppas vi ha klart till den 10/5 så att vi kan lämna besked på mötet.

Från nodhuset och ut mot östra och södra Lilla Askerön samt Stora Askerön är del 2 i projektet och vi har inte grovplanerat det än. Det vi vet är att grävningen/plöjningen kommer ske med fler maskiner efter semestern v 29-32, så det kan betyda att vi är på fler ställen samtidigt under hösten. Ett svårt moment kommer vara när arbetet sker på och intill bron mellan öarna. Vi planerar att använda ett tomrör inne i bron och anslutningsbrunnarna ligger i vägbanan.


Läget början på december 2017:

Vi har tecknat avtal med grävaren och arbetar för högtryck med att få klart markägaravtal och tillstånd för att möjliggöra start i 1 kvartalet 2018. Systemupphandlingen fick inga anbud och det arbetas för att få det i hamn också.

I samarbete med Långelanda och MittOrust Fiber har vi avtalet för Kommunikationsoperatören (partnern som driftar system när det är klart) nästan klart. Kommer bli klart inom ett par veckor, tror jag.

Vi arbetar så det knakar men det kommer inte synas förrän grävmaskinerna står utanför huset.

Fiberkartan är uppdaterad och alla som är potentiella medlemmar har fått en markering också. Man får ansluta sig när som helst framöver, men priset blir lägst för de numer fåtal som fortfarande kan få del av EU-bidragspengarna. Medlem 281 kommer få betala hela kostnaden för en anslutning.

Läget april 2017:

Senaste nytt från Fiberprojektet!

Föreningens styrelse jobbar nu för högtryck på alla fronter med att driva projektet. I och med att vi fick våra bidrag beviljade den siste november 2016 är det nu full fart som gäller. Fokus just nu ligger på markaägaravtal (som kommer in löpande, det ena efter det andra) vilket är en förutsättning för att vi skall få gräva ner våra fiber.

Föreningen kan inte betala för markavtal till markägare, det finns inte utrymme för sådan ersättning i den prisbilden som är presenterad. Vi jobbar även med myndighetskontakter för att kunna jobba med Trafikverkets vägar där vi har stor vinning så att vi kan undvika resurskrävande sjökablar mm. Andra myndighetskontakter som vi har är exempelvis kommuner, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Vi har även köpt in ett  nodhus som skall stå på Lilla Askerön men betjäna hela föreningen. Bert-Inge Nordberg som yrkeskunnig på fronten och ingår i styrelsen är mycket nöjd med köpet. Vi jobbar vidare med samarbeten med fiberföreningar på Orust och Tjörn inom de delar som vi har gemensam nytta av , exempelvis samförläggning.

Vid kommer att ha årsmötet den 26:e mars hölls det en presentation om föreningens verksamhet som beskrev nuläget och framtidsplanerna. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att köpa in anläggningen som utförandeentreprenader vilket styrelsen kommer att jobba med för att göra det på bästa möjliga sätt. Alternativet att sälja av till en kommersiell aktör är efter årsmötet inte aktuellt då vi i det läget dels mister kontrollen för framtiden vad gäller taxor och liknande, dels lämnar dessa i dag inga garantier för när de kan vara färdiga då även dessa lider av högkonjunkturen i entreprenadbranschen. Vi har nu behov av upplagsplatser för material under byggtiden, den som äger mark som kan upplåtas under byggtiden är mycket välkommen att mejla in om detta till föreningen.

Vi har i ansökan hos Jordbruksverket möjlighet att inrymma 280 medlemmar som kan få bidragsberättigad fiber. I dagsläget är vi 226. De som kommer in efter att denna kvot är fyllde eller efter att entreprenaderna är upphandlade kommer att få en väsentligt annorlunda prisbild. Ansökningar från nu och framåt belastas enligt årsmötes beslut med en retroaktiv årsavgift på 500kr.

Anläggningen skall vara driftsatt senast den 31 december 2018.

Kontakta oss gärna om du undrar över något!

Styrelsen

Läget mars 2017:

Vi fick EU-bidrag siste november 2016 och styrelsen kunde börja arbeta mer effektivt igen. Tillstånd som sökts hos olika myndigheter började bearbetas och vi blev momspliktiga för vår verksamhet med att bygga och driva fiberanläggningen. Vi håller på att bearbeta Trafikverket för att komma fram via vägbankarna mellan Orust och Lilla Askerön. Dessutom hoppas vi kunna nyttja befintliga rörledningar i bron till Stora Askerön samt under väg 160 vid Skåpesundsbron. Vi håller på som bäst att kontakta samtliga berörda markägare för att få tillstånd att gå fram med våra ledningar.

Vi har fått en god kontakt och bra stöd från våra grannföreningar i norr, Långelanda och Orust Mitt, vilket vi hoppas ska leda till fördelar för oss alla.

Det finns en förhoppning om att kunna påbörja upphandlingarna före sommaren och sedan är det avhängigt entreprenören/erna när byggstart sker.

Läget november 2016:

Vi fick inte EU-bidrag i första omgången den 30/6 då vi hade för få prioriteringpoäng. Eftersom fastboende, företag och samhälleliga organisationer är underlag för en tung del i viktningen av köplatsen så var vi inte aktuella. Dock fick vi besked om att Västra Götalands länsstyrelse som administrerar länets ansökningar skulle försöka äska pengar i förskott för resterande ansökningar så har vår ansökan legat kvar.

Nuvarande besked är att kompletta ansökningar inkomna senast den 30/11 är med i nästa omgång av beslut och styrs av hur vårbudgeten blir.

Så snart som vi har ett positivt beslut kan vi börja upphandling av entreprenad. Under tiden arbetar vi med att få tillstånd för dragning via sjökabel/Trafikverkets vägbankar/bro, markägaravtal, fler anslutningsavtal (medlemmar) och samråd med olika myndigheter och organisationer.

Läget januari 2016:

Styrelsen har inte arbetat så intensivt som tänkt och vi har fortfarande kvar att kontakta samtliga markägare som berörs av fiberanläggningen. Vi har fått in fler som skrivit anslutningsavtal vilket är det vi kommer ha med samtliga som vill vara medlemmar när vi börjar bygga anläggningen.

Det försenade bidragsbeskedet (numer prel besked i slutet av februari) har sannolikt förskjutit hela projektet framåt i tid. Samtidigt har styrelsens arbete dragit ut i tid och vi är först nu på gång att skapa vår programförklaring att upphandla entreprenaden på.

Eftersom vi inte har hunnit längre i arbetet och inga ökade kostnader finns har styrelsen beslutat att den extra avgift som enbart var tänkt att täcka ökade projekteringskostnader under hösten inte tas ut av dem som tecknat avtal under hösten. Detta gäller så länge vi inte får indikationer på att en enskild fastighet medför merkostnader för att ansluta.

Årsmötet den 24/4 2016 kl.11.00 i Stala Bygdegård kommer vara viktigt för vårt fiberanläggningsprojekts vara eller inte vara. Styrelsen kommer behöva beslut rörande stadgeändringar samt redovisning, diskussion och beslut kring projektet.

Läget som det såg ut i juli 2015:

Efter den 30/6 2015 kommer föreningen att ta ut en extra avgift på 1000 kr för alla som vill skriva avtal för fiberanläggningen. Denna tilläggskostnad gäller fram till den 30/9 2015. Dessutom kommer varje avtal godkännas individuellt av styrelsen.

Under perioden 30/6-30/9 2015 arbetar föreningen med det projektunderlag som vi bl.a. ska upphandla entreprenör för grävningar mm. Det innebär att det är möjligt att efter beslut från styrelsen ansöka om att få ansluta sig senare MEN kostnaden kommer att öka med faktiska kostnader för varje avtal. Definitiv deadline (då avtal inte kan godkännas), är enligt besked till oss när gräventreprenaden är slutförd. När arbetsmomentet med att blåsa fiber startar och fram till driftsättning av systemet kan ingen mer anslutning tillkomma.

Efter driftsättning kommer vi åter kunna erbjuda anslutning till vår fiberanläggning men då till marknadsmässiga priser.

EU-bidraget är baserat på föreningens beräknade antal medlemmar när projektet är klart. Det finns inget som särskiljer medborgarskapet, då det är föreningen som söker bidraget.

Fråga om arbetsdagar:

Vi har uppfattningen att de arbetsdagar som föreningen har med i avtalet ska ge en minskad kostnad för projektets genomförande. Den kan bestå av handräckning vid grävning, förberedande av mark inför grävning, slyröjning och liknande. Vi menar att det är 1 dag som varje fastighetsägare eller dess representant ska vara med för arbete på sin egen tomt. Det innebär att fastighetsägaren ser till att vi inte gräver sönder inkommande ledningar eller liknande samt att fastighetsägaren återställer ytorna på sin egen tomt. Den uppgiften är inte möjlig att köpa sig fri från.

Däremot har vi beslutat att medlemmar som vill köpa sig fria från de två andra arbetsdagarna ska kunna göra det för 1000 kr / dag.

Styrelsen har beslutat den 12/7 2015 att arbeta utifrån en policy för projektet. Den är ett levande dokument som justeras efter behov.

Policy projekt fiberanläggning 150712